0 117 821444 පෙ.ව 8:30 - ප.ව 5:30, සඳුදා - සිකුරාදා
7, 1/1 Cotta Terrace,
Colombo 00800

ආපසු ගෙවීම්

1

මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් Pay&Go හරහා කරන්න

ක්ලික් කර ගෙවීම් කරන්න

 • මිනිත්තු කිහිපයකින් අපගේ ගිණුමට මුදල් බැර වනු ඇත.
 • කිසිදු ශාඛාවක් කරා යාමට ඔබගේ කාලය වැය කිරීමට අවශය නොවේ. සම්පුර්ණයෙන්ම පැය 24ම අන්තර්ජාල මාර්ගගතව ඇත.
 • 100% ආරක්ෂිතයි! අපි බැංකු ආරක්ෂණ සහතිකය භාවිතා කරන්නෙමු.
 • 90%ක් අපගේ පාරිභෝගිකයින්, කොමිස් මුදල් 0%ක් සමඟින් මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම භාවිතා කරයි!
‘Lotus Loan’ අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න.
ගෙවිය යුතු මුදල සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.
කාඩ්පත් විස්තර ඇතුළත් කරන්න
×
2

KIOSKS ගෙවීම් Pay&Go හරහා කරන්න  (කිසිඳු අමතර ගෙවීමකින් තොරව)

 • ඔබට ඕනෑම Pay&Go kiosks ජාලයක් හරහා ඔබේ ණය ආපසු ගෙවිය හැක.

  ලගම ඇති Pay&Go Kiosk සොයාගැනිමට ක්ලික් කරන්න

  දැන්ම Pay&Go හරහ ගෙවිම් කිරිමට ක්ලික් කරන්න • 3

  CDMA ගෙවීම් සම්පත් බැංකුව හරහා කරන්න

   කරුණාකර ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ජාතික හැදුණුම් පත් අංකය සහ යොමු අංකය යන ස්ථාන දෙකෙහිම සඳහන් කරන්න.
  බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව
  ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව
  ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
  ගිණුම් අංකය: 0029 3003 4692
  4

  ⁠සම්පත් විශ්ව මාර්ගගත

  ගෙවීමට ක්ලික් කරන්න
 • අපගේ සම්පත් බැංකු ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කිරීමට ක්ලික් කරන්න  මෙම පියවර භාවිතා කරන්න - Transfer > Bill Payment > Make payment > Financial institutions > Lotus Loan