0 117 821444 පෙ.ව 8:30 - ප.ව 5:30, සඳුදා - සිකුරාදා
7, 1/1 Cotta Terrace,
Colombo 00800

ණයක් ගන්න

 • 1

  අයදුම්පත පුරවන්න. ඉල්ලා සිටින සියළු තොරතුරු ලබා දෙන්න. "ඉදිරිපත් කරන්න"

 • 2

  අපගේ විශේෂඥයින්ගෙන් ඇමතුමක් ලැබෙන තුරු රැඳී සිටින්න.

 • 3

  ඔබේ ණය මුදල තීරණය කර අනුමත කරන විට, විශේෂිත කේතයක් ලැබෙනු ඇත ඒ සමග ඔබේ විශේෂඥයින්ට ඔබේ ගිවිසුමේ තොරතුරු තහවුරු කරන්න.

 • 4

  මුදල් ඔබගේ බැංකු ගිණුමෙන් ලබා ගන්න. ඔබගේ සැලැස්ම අනුව එය භාවිතා කරන්න.

 • 5

  කොන්ත්‍රාත්තුවේ ආපසු ගෙවීමේ කාලසටහනට අනුව ඔබගේ ණය මුදල ආපසු ගෙවන්න.